മികച്ച വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ

സാങ്കേതിക ഉപയോഗം പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തു ആകാശവാണമായിരിക്കുമെന്ന തുടരുന്നിടത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ കൈവശമുള്ള ആളുകൾ തൊഴിൽ ആക്ഷൻഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള വളരെ അനുകൂലമായ ആണ്. Information systems have become a necessity in order for companies to compete in the modern business world and a quickly growing demand of InfoSec professionals are needed to protect that information. The threat of individuals […]

Best CAPM Prep Courses

Best CAPM Prep Course & അധ്യയന മെറ്റീരിയൽസ്

Best CAPM Exam Prep Courses Online Project management is expected to create 1.57 million jobs through 2020. If you’re looking to improve your project management skills then getting your CAPM certification is a must! Finding the right CAPM Prep Course online can be exceedingly difficult. How are you supposed to know which is the best […]

Best PMI-ACP Review Courses & അധ്യയന മെറ്റീരിയൽസ്

Best PMI-ACP Prep Course & അധ്യയന മെറ്റീരിയൽസ്

Best PMI-ACP Exam Prep Courses Online If you’re looking to improve your project management skills then getting your PMI-ACP certification is a must! Finding the right PMI-ACP Prep Course online can be exceedingly difficult. How are you supposed to know which is the best for you? You can start by thinking of your own learning […]

Best PMP Exam Review Courses

Best PMP Prep Course & അധ്യയന മെറ്റീരിയൽസ്

Best Project Management Prep Courses Online If you’re looking to improve your project management skills then getting your PMP certification is a must! Finding the right Project Management Prep Course online can be exceedingly difficult. How are you supposed to know which is the best for you? You can start by thinking of your own […]

CRISC Prep Courses

മികച്ച ച്രിസ്ച് പരിശീലനം

Making the right choice when choosing your CRISC online training could be the single most important decision you will make on your journey towards becoming Certified in Risk and Information Control. You will be spending countless hours studying, so it’s crucial to find the course that fits your learning style best. So here’s the good news -We […]

മികച്ച ചെഹ് task ചെക്ക്

Choosing the right CEH training course is one of the most important decisions you will make on your journey to become a Certified Ethical Hacker. The difference between successfully passing or failing the CEH exam largely depends on how well your study materials match your learning style and schedule. You will be spending hundreds of hours […]

ഗ്ര്യ്ഫിന ചിസ റിവ്യൂ

  റേറ്റിംഗൊന്നുമില്ല: Gryfin Test Prep makes a great CISA exam review course that is based on two main ideas: adaptive learning and minimalism. By offering the bare essentials, coupled with included adaptive and customizable technology, this course is offered at a much lower price than competitors without sacrificing on quality. The Gryfin CISA exam review course comes […]

BEST CISA course prep

ഏറ്റവും മികച്ച ചിസ കോഴ്സുകൾ 2017

CISSP ഓൺലൈൻ പരിശീലന കോഴ്സുകൾ

മികച്ച CISSP ഓൺലൈൻ പരിശീലന കോഴ്സുകൾ

Choosing the right CISSP training course is one of the most important decisions you will make on your journey to become a Certified Information Systems Security Professional. The difference between successfully passing or failing the CISSP exam largely depends on how well your study materials match your learning style and schedule. You will be spending hundreds […]

മികച്ച CISM പഠനം വസ്തുക്കൾ

Best CISM Online Training Course

അംഗീകൃത വിവരം സുരക്ഷ

CISA SuperReview

റേറ്റിംഗൊന്നുമില്ല: CISA SuperReview was created by Allen Keele, who comes across as extremely knowledgeable about the CISA exam right from the first module of his course. Allen is great teacher who is able to clearly and concisely explain the test material. CISA Super Review requires approximately 30-40 പൂർത്തിയാക്കാൻ പഠനത്തിന്റെ മണിക്കൂർ, അതിനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 600 വിവരിച്ചു സ്ലൈഡുകൾ. It […]

ExamMatrix

ExamMatrix CISA റിവ്യൂ

  റേറ്റിംഗൊന്നുമില്ല: ExamMatrix CISA Review has over 20 years of experience and leads the CISA review industry in product development and innovative technology. The ExamMatrix CISA Review course has helped thousands of people pass the CISA exam over the years and if you want to remove all doubts about failing your exam then this is your best bet. […]

CISA CISM CISSP CIA career comparison

CISM കരിയർ താരതമ്യം വേഴ്സസ് സിഐഎ വേഴ്സസ് CISSP വേഴ്സസ് CISA

CISA ശമ്പളം

CISA ശമ്പളം: നിങ്ങൾ എത്ര നേടാൻ കഴിയും?

സൈബർ സുരക്ഷാ ജോലി

സൈബർ സുരക്ഷാ ജോലി

പുതിയ സൈബർ സുരക്ഷാ തൊഴിലന്വേഷകരുടെ പരിചയവുമുള്ള ഐ.ടി പ്രൊഫഷണലുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള വിലപ്പെട്ട പ്രയോജനം അരുണ് അവരുടെ അറിവ് തെളിയിക്കാൻ. ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും പല ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ CISM, CISA, ഒപ്പം CISSP സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും മെച്ചപ്പെട്ട ബാക്കി അധികം വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പിന്റെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അറിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള പ്രശസ്തി ഉണ്ടു. Many […]

CISA examination

CISA പരീക്ഷ വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങൾ CISA പരീക്ഷ പോട്ടെ വിവരങ്ങൾ തിരയുന്ന സഫലമായി, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വസ്തുവായി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ പോരാടി? ഇനിയിപ്പോ അത്, നിങ്ങൾ വെറും ആത്യന്തിക ഗൈഡ് കണ്ടെത്തി! താഴെ, ഞാൻ CISA പരീക്ഷ ഫീസ് മൂടും, തീയതികൾ, ആവശ്യകതകൾ, പരീക്ഷ ഉള്ളടക്കം, നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ നിങ്ങളെ ഒരുക്കും സഹായിക്കുന്നതിന് ടെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനുകൾ. Let’s jump right into […]

CISSP സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

CISSP സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

CISSP ഒരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശനമായ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഐടി സെക്യൂരിറ്റി വയലിൽ ഒരു ആഗോള അംഗീകാരമുളള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് 75% ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ അനുപാതം. ഭീകരവാദികളെക്കുറിച്ച് പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക ദത്തെടുക്കൽ കൂടി. അവരുടെ Dodd ലെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് 8570 സർട്ടിഫിക്കേഷനും ആൻസി ഐ.എസ്.ഒ. / ഐ.ഇ.സി അക്രെഡിറ്റേഷൻ, the CISSP designation represents a valuable certification that can help you to get or keep […]

CISA സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

CISA സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

CISA-പദവിയും അല്ലെങ്കിൽ സര്ട്ടിഫൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റർ വിവരം സുരക്ഷ, സിസ്റ്റങ്ങൾ വയലിൽ ഏറ്റവും ആഗോള അംഗീകാരമുളള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഒന്നാണ്. ഈ, പ്ലസ് കർശനമായ ആവശ്യം പരീക്ഷ സംഭവിക്കുന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അത് ഒരു ഇൻ-ഡിമാൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. സത്യത്തിൽ, അമേരിക്കയില്, ഓഫ് Sarbanes-ലേഖാധികാരി ആക്ട് ശേഷം 2002, it is often required for openings […]

CISM സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

CISM സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

CISM അല്ലെങ്കിൽ സര്ട്ടിഫൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സുരക്ഷാ മാനേജർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വിവരം സുരക്ഷാ മാനേജര്മാര്ക്ക് ഏറ്റവും ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഒന്നാണ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തികളും ചെയ്തു 27,000 ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളെ. With recognitions such as listing as the highest paid certification by Certification Magazine, and being listed as one of the most looked for certifications in […]